58-1 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์