58-1 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์