880 311 สุนทรียศาสตร์ทางการแสดง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาแกน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์