เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวิจัยทางการพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและทักษะเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย รวมถึงการเลือก และการวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

Concepts and skill in research; identification of research problem; research design; sampling techniques; statistic analysis; research instrument; data analysis; writing research proposal and research report; research selection and utilization in nursing practice.

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิดและทักษะเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล (2.4) สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลากหลาย (3.2) นำข้อมูลไปอ้างอิงและแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ (3.3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์งานวิจัยเป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการพยาบาล (3.4) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม (4.2) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา (3.5) สามารถแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ (5.2) เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลจัดทำรายงานทางวิชาการและนำเสนอ สามารถสื่อสารภาษาไทยในการพูด การอ่าน การนำเสนอ รวมทั้งการอ่านวารสารและตำราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ (5.3) ส่งเสริมให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง(1.8) คำนึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง (1.4) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษา

1.มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง (1.4)

2.ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีความรู้ความเข้าใจสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด (1.8)

3.มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กร (2.4)

4.สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (3.2)

5.สามารถนำข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิงอย่างมีวิจารณญาณ (3.3)

6.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการพยาบาล (3.4)

7.สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา (3.5)

8.สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและและสมาชิกในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพและทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่าง (4.2)

9.สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ (5.2)

10.สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอ่าน การเขียนและการนำเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสารและตำราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ (5.3)