ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

58-1 4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ [ภาค กศ.บป.]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16117

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

58-1 4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ [ภาค กศ.บป.]

4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ (Health Informatics) 3(2-3-6)

ระบบสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศด้านสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโน้มของระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ฝึกค้นหาข้อมูล ฝึกผลิตสารสนเทศด้านสุขภาพชนิดต่าง ๆ นำไปทดลองใช้และประเมินผล