homeEpistemology Seminar in Educational Technology
person
Epistemology Seminar in Educational Technology

ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Epistemology Seminar in Educational Technology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1612

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

429742 ศึกษาญาณวิทยาการสร้างองค์ความรู้ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม สังเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ที่มีฐานคิดมาจากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)