เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Epistemology Seminar in Educational Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

429742 ศึกษาญาณวิทยาการสร้างองค์ความรู้ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม สังเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ที่มีฐานคิดมาจากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน