Epistemology Seminar in Educational Technology


ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Epistemology Seminar in Educational Technology

รหัสวิชา
1612

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายวิชา

429742 ศึกษาญาณวิทยาการสร้างองค์ความรู้ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม สังเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย กระบวนการสร้างองค์ความรู้ ที่มีฐานคิดมาจากบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books