58-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [ภาคปกติ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
58-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [ภาคปกติ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16122

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

58-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [ภาคปกติ]

4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics) 2(2-0-4)

การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยเน้นถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด และให้เกิดประสิทธิภาพมีความเป็นธรรมมากที่สุด ในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรในการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ รวมทั้งมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.