58-1 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาคปกติ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
58-1 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาคปกติ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16123

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

58-1 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4943506 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration ) 2(2-0-4)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข ระบบสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข กลยุทธ์การบริหาร การควบคุมกำกับ การนิเทศงานและประเมินผล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.