58-1 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาคปกติ]

คำอธิบายชั้นเรียน

58-1 4943506 การบริหารงานสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4943506 การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration ) 2(2-0-4)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข ระบบสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข กลยุทธ์การบริหาร การควบคุมกำกับ การนิเทศงานและประเมินผล