ผู้สอน
สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1301490 Mechanical Engineering Project I


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16127

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เน้นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่น หรือโครงงานที่น่าสนใจอื่นๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานนั้น ๆ (นักศึกษาต้องทำโครงงานให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา ต้องทำรายงานส่ง และสอบโดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการ)

Approved mechanical engineering project related to local industries and local communities, or any interesting projects in various fields of mechanical engineering, under supervision of lecturer, related theories and literature reviews

(Note: The project must be completed within 2 semesters with complete report and oral presentation required.)