สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

429797 Dissertation Seminar 1  ศึกษาค้นคว้า ประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษาที่ตนเองสนใจ และมีความสำคัญเหมาะสมที่จะพัฒนา เป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต นำเสนอแนวคิดและประเด็นการวิจัยได้อย่างชัดเจน