สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑


ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑

รหัสวิชา
1613

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายวิชา

429797 Dissertation Seminar 1  ศึกษาค้นคว้า ประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษาที่ตนเองสนใจ และมีความสำคัญเหมาะสมที่จะพัฒนา เป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต นำเสนอแนวคิดและประเด็นการวิจัยได้อย่างชัดเจน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books