เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

429797 Dissertation Seminar 1  ศึกษาค้นคว้า ประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษาที่ตนเองสนใจ และมีความสำคัญเหมาะสมที่จะพัฒนา เป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต นำเสนอแนวคิดและประเด็นการวิจัยได้อย่างชัดเจน