homeสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑
person
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑

ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1613

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

429797 Dissertation Seminar 1  ศึกษาค้นคว้า ประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษาที่ตนเองสนใจ และมีความสำคัญเหมาะสมที่จะพัฒนา เป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต นำเสนอแนวคิดและประเด็นการวิจัยได้อย่างชัดเจน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)