homeสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑
personperson_add
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑

ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1613

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

429797 Dissertation Seminar 1  ศึกษาค้นคว้า ประเด็นปัญหาตามขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษาที่ตนเองสนใจ และมีความสำคัญเหมาะสมที่จะพัฒนา เป็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต นำเสนอแนวคิดและประเด็นการวิจัยได้อย่างชัดเจน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)