คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.2/3

จักรพันธ์ สุขจริง

โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน