ASEAN Branding & Advertising


ผู้สอน
อาจารย์ กนกพร เพ็ญนารถ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ASEAN Branding & Advertising

รหัสวิชา
1615

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำอธิบายวิชา

สำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการตลาด การโฆษณา และการสร้างตราสินค้าในประชาคมอาเซียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books