homeASEAN Branding & Advertising
person
ASEAN Branding & Advertising

ผู้สอน
อาจารย์ กนกพร เพ็ญนารถ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ASEAN Branding & Advertising

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1615

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับผู้ที่สนใจค้นคว้าบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการตลาด การโฆษณา และการสร้างตราสินค้าในประชาคมอาเซียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)