ทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติก

นางสมพงษ์ นาคสังข์

โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องสำหรับบุคคลออทิสติก ระดับชั้นป.5