ทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติก

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องสำหรับบุคคลออทิสติก ระดับชั้นป.5