การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นะราภรณ์ นาคนวล

โรงเรียนชะอวด

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558