งานปักด้วยมือ

อาทิตยา จันทร์วงศ์

โรงเรียนชะอวด

คำอธิบายชั้นเรียน

งานปักด้วยมือเป็นงานที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้ที่สนใจได้นะคะ