งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

คำอธิบายชั้นเรียน

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง