วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประถมศึกษาปีที่ 5

ทิพรัตน์ อ่อนทอง

โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น