องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ (Composition for Graphic Computer)

Anisak Chujaroendech

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่าง