ม.1

พัชรี เปาริก

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา งานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1