เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง พัชรี เปาริก

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วิชา งานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1