เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระดับชั้น ปวส.1/2 วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณฐกร พรหมสุข

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง

3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ท-ป-น : 2-2-3
(Computer Assembling and Software Installation)จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการติดตั้ง การใช้ และปรับแต่งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจสมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด
3. เลือกใช้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด
4. แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนดคำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ และติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการตามข้อกำหนด