ชั้นประถมศึกษาปีที่3

สุมาลี เด็นหมิน

โรงเรียนวัดมะม่วงทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี