การบริหารจัดการในชั้นเรียน
ผู้สอน

สิทธิชัย ษารักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการในชั้นเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16217

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปเรขาคณิต3มิติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

สามารถนำรูปเรขาคณิตสามมิติมาวาดภาพเป็นลวดลายต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ได้

ทักษะ / กระบวนการ

นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผลได้อย่างเหมาะสม

คุณธรรม จริยธรรม/ค่านิยม

1. นักเรียนมีความรอบคอบในการทำงาน

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ

3. กิจกรรมการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.