การบริหารจัดการในชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปเรขาคณิต3มิติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

สามารถนำรูปเรขาคณิตสามมิติมาวาดภาพเป็นลวดลายต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ได้

ทักษะ / กระบวนการ

นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปผลได้อย่างเหมาะสม

คุณธรรม จริยธรรม/ค่านิยม

1. นักเรียนมีความรอบคอบในการทำงาน

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ

3. กิจกรรมการเรียนรู้