homeOHS-457 Seminar
person
OHS-457 Seminar

ผู้สอน
ดร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
OHS-457 Seminar

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1624

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงปัญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานและสถาน ประกอบการ นำเสนอโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา โดยมีการอภิปรายและเสนอรายงานปัญหาที่มีการศึกษาหาข้อมูลอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ

วัตถุประสงค์รายวิชา

                วัตถุประสงค์ทั่วไป: เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสภาพปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการที่หลากหลาย โดยการสืบค้นจากวารสารงานวิจัย อินเตอร์เน็ท นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราห์เพื่อนำเสนอและร่วมอภิปรายถึงประเด็นอาชีวอนามัยที่สนใจ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์เฉพาะ: เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.             สืบค้นข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากรายงาน งานวิจัย และแหล่งข้อมูลต่างๆ

2.             วิเคราะห์กระบวนการได้มาซึ่งปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

3.             สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

4.             อภิปรายปัญหาอาชีวอนามัยได้

5.             พัฒนาปัญหาที่ได้เป็นโครงงานหรือโครงการได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)