เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ง 32102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอม ฯ)
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๒ คาบ
: สัปดาห์ : ภาคเรียน จำนวน ๑ หน่วยกิจ
*************************

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลและการจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหา หรือสร้างงานการออกแบบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ การโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปโปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมการนำเสนอโปรแกรมตารางทำงานหลักการทำโครงงานเกี่ยวกับหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหรือคอมพิวเตอร์จากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันจริยธรรมและคุณธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลและการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาหรือสร้างงาน การออกแบบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ การโปรแกรมขั้นพื้นฐานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรมตารางทำงานหลักการทำโครงงานเกี่ยวกับหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหรือคอมพิวเตอร์จากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันจริยธรรมและคุณธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความรู้พื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

..ม๔-๖/๑ ,ม๔-๖/๒ ,ม๔-๖/๓ ,ม๔-๖/๔ ,ม๔-๖/๕ ,ม๔-๖/๖ ,ม๔-๖/๗ ,ม๔-๖/๘ ,ม๔-๖/๙ ,ม๔-๖/๑๐ ,ม๔-๖/๑๑,ม๔-๖/๑๒,

รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด ๑๒ ข้อ