ENH-304 ระเบียบวีวิจัย


ผู้สอน
ดร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ENH-304 ระเบียบวีวิจัย

รหัสวิชา
1626

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยครอบคลุมทั้งระเบียบวิธีวิจัยทางการระบาด ทางสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยทางสัมคมศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในภาคปฏิบัตินั้นนักศึกษาต้องทำโครงร่างการศึกษา (Project Proposal) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา

 

วัตถุประสงค์รายวิชา  

15.1  นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญที่เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านสุขภาพและการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ได้

15.2  นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในกระบวนการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ ขั้นต้นได้เพียงพอที่จะไปศึกษาต่อในรายวิชาโครงงานที่เกี่ยวข้องได้

15.3  นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) ได้อย่างถูกต้อง

 

 แผนการสอนรายสัปดาห์

 

สัปดาห์/วันที่

เนื้อหาสาระรายสัปดาห์

(บรรยาย)

กิจกรรม

(ปฏิบัติการ)

1/

5-9-54

-แนะนำรายวิชาและชี้แจงแผนการสอน การวัดและประเมินผล

- นศ. ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตัวเองเพื่อเสนอประเด็นที่สนใจในการทำโครงร่างการวิจัยต่อผู้ประสานงาน

* นศ.ทบทวนและค้นคว้าประเด็นที่สนใจเพิ่มเติม

2/

12-9-54

- ความหมายแบะความสำคัญ/จำเป็นในการวิจัย

- การอ่านเอกสารวิชาการ

- คำถาม/โจทย์วิจัยและวิธีแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา

- ทำ Assignment 1

- นศ. เสนอ/เลือก อ.ที่ปรึกษา

* ติดต่อประสานงานกับ อ.ที่ปรึกษา

 

 

 

3/

19-9-54

- ประเภทของการวิจัยและคำถามการวิจัย

- ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและวิธีพิสูจน์ทราบ

- หลักการทบทวนเอกสารวิชาการ

-ทำ Assignment 2

* พบ อ.ที่ปรึกษา * ศึกษา/ทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงร่าง กรอบแนวคิดการวิจัย

* ทบทวนหลักการอ่านรายงานการวิจัย

* ฝึกเขียนโครงร่างการวิจัย

สัปดาห์/วันที่

เนื้อหาสาระรายสัปดาห์

(บรรยาย)

กิจกรรม

(ปฏิบัติการ)

4/

26-9-54

- กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Model/ Framework)

- ตัวแปรและมาตรวัด

- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การทดสอบความสัมพันธ์และสมมติฐาน

- ทำ Assignment 2 (ต่อ)

- ฝึกการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและสร้างแบบสอบถาม

* ฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง 

* ทบทวนเอกสารวิชาการและ สรุปลงในโครงร่างการวิจัย

* ทบทวนการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล

* นศ. เตรียมนำเสนอการทบทวนเอกสารวิชาการ

5/

3-10-54

- สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน

- ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และความคลาดเคลื่อน

ทำ Assignment 3

* เก็บข้อมูลภาคสนาม (ต่อ)

* ฝึกเขียนโครงร่างการวิจัยและเตรียมนำเสนอ (ต่อ)

6/

10-10-54

- การเลือกรูปแบบการวิจัย

- เครื่องมือวัดตัวแปร และคุณภาพของเครื่องมือ

- Data management, analysis & interpretation

ทำ Assignment 4

* ฝึกเขียนโครงร่างการวิจัยและเตรียมนำเสนอ (ต่อ)

7/

17-10-54

- การเขียนรายงานการวิจัย

- การนำผลการวิจัยไปใช้

- ฝึกเขียนโครงร่างการวิจัยและการนำเสนอ

- ระดมความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้

8/ เสาร์

29-10-54

นำเสนอผลการวิจัยภาคสนามต่อชั้นเรียน

(10 %)

- แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการวิจัยภาคสนาม กลุ่มละ 15 นาที

- ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้

*นศ. เข้าพบ อ.ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่าง และทบทวนการเขียนโครงร่าง

9/

31-10-54

นำเสนอผลการวิจัยภาคสนามต่อชั้นเรียน

(10 %)

- แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการวิจัยภาคสนาม กลุ่มละ 15 นาที

- ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้

*นศ. เข้าพบ อ.ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่าง และทบทวนการเขียนโครงร่าง

สัปดาห์/วันที่

เนื้อหาสาระรายสัปดาห์

(บรรยาย)

กิจกรรม

(ปฏิบัติการ)

10/ 

7-11-54

- สรุปและทบทวนบทเรียนร่วมกัน/ ประเมินการเรียนการสอน

 

- ทบทวนการเรียนการสอน ประเด็นข้อสงสัย  ระดมความคิดเห็นร่วมกัน

- พัฒนาโครงร่างวิจัย( Research Proposal )

- ทบทวนเพิ่มเติม

11/ 

14-11-54

นอกเวลา

16-11-54

(พุธ บ่าย)

-นำเสนอโครงร่างวิจัย (Research Proposal) ของ นศ. แต่ละคน คนละ 15 นาที (10%)

- นศ.ส่ง ppt ให้กรรมการสอบด้วย

-  คณาจารย์สาธารณสุขเป็นกรรมการสอบ

- ส่งรายงานโครงร่างให้ อ. ที่ปรึกษา ภายใน 1 สัปดาห์หลังนำเสนอ

- อ.ที่ปรึกษาส่งผลการประเมิน (7 ธ.ค. 54)

12/

 21-11 54

นอกเวลา

23-11-54

(พุธ บ่าย)

-นำเสนอโครงร่างวิจัย (Research Proposal) ของ นศ. แต่ละคน คนละ 15 นาที (10%)

- นศ.ส่ง ppt ให้กรรมการสอบด้วย

-  คณาจารย์สาธารณสุขเป็นกรรมการสอบ

- ส่งรายงานโครงร่างให้ อ.ที่ปรึกษา ภายใน 1 สัปดาห์หลังนำเสนอ

- อ.ที่ปรึกษาส่งผลการประเมิน (7 ธ.ค. 54)

13/

?-11-54

สอบทฤษฎี/ สอบปลายภาค

สอบข้อเขียน 3 ชั่วโมง

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books