ม.1 หน้าที่พลเมือง (สำเนา)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สพป.กพ.1