การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก

ผู้เรียน: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี

ผู้สอน: อ.ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี, ดร.รอฮานิ เจะอาแซ