การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายเชิงวิชาการ