เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคและศิลปะการจัดประชุม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาเทคนิคและศิลปะการจัดประชุม เป็นรายวิชาบังคับวิชาหลักทางพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ...

คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา ประเภทของการประชุม สถานที่ประชุม รูปแบบการจัดสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุม การวางแผนการจัดประชุม การจัดเตรียมสถานที่ งบประมาณในการจัดประชุม การประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการใช้เทคนิคและศิลปะในการจัดประชุมที่ดี


จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประชุมโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในองค์กรธุรกิจและองค์กรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนและประเมินผลการจัดการประชุมทั้งด้านบุคคล สถานที่ รูปแบบ อุปกรณ์ สถานที่และงบประมาณในการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและประสานงานทั้งในรูปการฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียนในการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคและศิลปะในการจัดประชุมไปใช้ในการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดประชุมด้วยการสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม การเคารพสิทธิ กฎระเบียบใน การประชุม เพื่อสร้างเสริมจรรยาบรรณและภาวะผู้นำทางวิชาชีพ