เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

7340305 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ททล 57)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ngamnid saennampol

Phuket Rajabhat University

ศึกษาโครงสร้างการจัดการและผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ระบบพานิชย์อิเลคทรอนิค การวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมประยุกต์และการใช้อินเตอร์เน็ตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ