7340305 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ททล 57)

ngamnid saennampol

Phuket Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาโครงสร้างการจัดการและผลกระทบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ระบบพานิชย์อิเลคทรอนิค การวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมประยุกต์และการใช้อินเตอร์เน็ตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ