ม.๒ คอมพิวเตอร์๓ (สำเนา)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว