ผู้สอน
Dr. Phodchara Suwannaphachana
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วภวศ 511 มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 1/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16299

สถานศึกษา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


คำอธิบายชั้นเรียน

วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม พลวัตวัฒนธรรม แนวคิดหลัก ทฤษฎี นักคิด และการทำงานของนักมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมในการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ และสังเคราะห์ประเด็นปัจจุบันในสังคมพหุวัฒนธรรม