วภวศ 511 มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 1/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม พลวัตวัฒนธรรม แนวคิดหลัก ทฤษฎี นักคิด และการทำงานของนักมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมในการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ และสังเคราะห์ประเด็นปัจจุบันในสังคมพหุวัฒนธรรม