เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วภวศ 511 มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม พลวัตวัฒนธรรม แนวคิดหลัก ทฤษฎี นักคิด และการทำงานของนักมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมในการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ และสังเคราะห์ประเด็นปัจจุบันในสังคมพหุวัฒนธรรม