เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชัยรัตน์ เขาแก้ว

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานศิลปะด้านขับร้อง ดนตรีใน เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี การขับร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการขับร้อง บทบาทและอิทธิพลของดนตรี องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม ประเภทของวงดนตรีไทย และวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ

ศึกษาวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์นานาชาติ โดยใช้ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิต การแสดง การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกในการชมการแสดงโดยใช้เกณฑ์ง่าย ๆ ที่กำหนดให้ในการพิจารณาคุณภาพการแสดงที่ชม โดยเน้นเรื่องการใช้เสียง การแสดงท่า และการเคลื่อนไหว

มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ ได้แก่ นาฏยศัพท์ ละคร ระบำเบ็ดเตล็ด รำวงมาตรฐาน การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ จัดกิจกรรมทางนาฏศิลป์และตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยใช้กระบวนการการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์นานาชาติ