เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชัยรัตน์ เขาแก้ว

โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออกและคุณภาพเสียง อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม นำเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่เหมาะสมโดยการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะ บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทละคร ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร ความคิดหรือแก่นของเรื่อง บทสนทนา ใช้นาฏยศัพท์ได้อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบการแสดง อากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันกับการแสดง สร้างสรรค์ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติและจากการประดิษฐ์ จัดการแสดงเป็นหมู่ เดี่ยว การแสดงละครเป็นชุดเป็นตอน ประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบการแสดง วิจารณ์นาฏศิลป์ตามหลักองค์ประกอบและสุนทรียภาพ จัดการแสดงละครกับชีวิต จัดทำอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ตระหนักและเห็นคุณค่าบ่งบอกความสำคัญของนาฏศิลป์ การละครในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการ การสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการประยุกต์และนำไปใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสืบค้น และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ การแสดงออกอย่างอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ มีสุนทรียภาพ สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ที่มีบริบทมาจากศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมอนุรักษ์ชื่นชมและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และละครในชีวิตประจำวัน