เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

993-121 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล รหัส 57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพ