ผู้สอน
นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

993-321 การพยาบาลมารดาทารก รหัส 56


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16310

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในมารดา ทารกแรกเกิด และครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางด้านสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณต่อบุคคลและครอบครัว ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่ปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย หลักการพยาบาลมารดา และครอบครัวในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติ เน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง