เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

993-321 การพยาบาลมารดาทารก รหัส 56

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มโนทัศน์การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในมารดา ทารกแรกเกิด และครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางด้านสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณต่อบุคคลและครอบครัว ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดที่ปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย หลักการพยาบาลมารดา และครอบครัวในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติ เน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง