ห้องเรียนออทิสติก

วรรณวิษา นามไชย

โรงเรียนวัดเทียนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1