ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มจันทร์ เย็น 1/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาสื่อสารมวลชนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ