เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4122506Z วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) Sec.02 [เทอม 1/58]

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

4122506Z วิศวกรรมซอฟต์แวร์

วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการและข้อกำหนด เทคนิคการประมาณราคาซอฟต์แวร์ แบบจำลองและกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การจัดทำเอกสารประกอบ ฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์