คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม 2 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริม สนับสนุนการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักเรียนชั้น ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม โดย นาทินกร นาส่าง