สุขศึกษา พลศึกษา ม 2 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สนับสนัน ส่งเสริมผู้เรียนที่หลากหลาย โดยผู้เรียนสืบค้น ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ครบรอบด้าน ของนักเรียนชั้น ม 1 โรงเรียนบ้านเทื่อม โดย นายทินกร นาสว่าง