เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วภวศ 530 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิวัฒนาการของปรัชญา ความคิดและแนวโน้มใหม่ๆ เกี่ยวกับมโนทัศน์ทางมานุษยวิทยาการดนตรีในการศึกษาดนตรีภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม