วภวศ 530 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิวัฒนาการของปรัชญา ความคิดและแนวโน้มใหม่ๆ เกี่ยวกับมโนทัศน์ทางมานุษยวิทยาการดนตรีในการศึกษาดนตรีภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม