เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

KM

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
 • อาจารย์ผู้สอน คือ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
 • วิชานี้เปิดขึ้นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3,4,5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 • เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้แล้วจะสามารถมีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องหลักการของการจัดการความรู้ กระบวนการการจัดการความรู้ กระบวนวิธีการจัดการความรู้ บทบาทของคนทำงานด้านการจัดการความรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติ เทคโนโลยีด้านการจัดการความรู้ ระบบการประยุกต์ใช้ความรู้ ระบบการดักจับความรู้ ระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ ระบบการค้นพบความรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ ภาวะผู้นำและการประเมินผลการจัดการความรู้ อนาคตของการจัดการความรู้
 • รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) โดยเน้นทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ในห้องเรียน และดูคลิปวิดีโอเนื้อหาการเรียนมาก่อนเรียน
 • การประเมินผลการเรียนรู้
  • 30% Final exam
  • 20% Quizzes
  • 10% Participation
  • 10% Self Reflection
  • 15% Case studies
  • 15% Workshops