58-2 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

คำอธิบายชั้นเรียน

58-2 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (Field Experience in Public Health) 6(540)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์

สังเขปรายวิชา: ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกลมกลืน