ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1201202 Models and Application in Management Science ภาคเรียนที่ 1/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16368

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์เทคนิคของการวิจัยด าเนินงานในการตัดสินปัญหาหรือเพื่อแก้ปัญหาทาง ธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิเคราะห์ ตัวแบบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อช่วยตัดสินปัญหาในเชิงธุรกิจ

Introduction of operational research techniques and their applications to help evaluating and solving business problems, e.g. quantitative methods, analytical tools, computer and information technology models in business problem evaluation