เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1201202 Models and Application in Management Science ภาคเรียนที่ 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์เทคนิคของการวิจัยด าเนินงานในการตัดสินปัญหาหรือเพื่อแก้ปัญหาทาง ธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิเคราะห์ ตัวแบบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อช่วยตัดสินปัญหาในเชิงธุรกิจ

Introduction of operational research techniques and their applications to help evaluating and solving business problems, e.g. quantitative methods, analytical tools, computer and information technology models in business problem evaluation