เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2/2 วิชาโครงงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดทำโครงการ โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดทำโครงงานได้อย่างถุูกต้องและมุึจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์