ม.2/2 วิชาโครงงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดทำโครงการ โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดทำโครงงานได้อย่างถุูกต้องและมุึจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์