เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-400 INFORMATION TECHNOLOGY LAWS

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จริยธรรมในการใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความจำเป็นต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงของข้อมูล ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

The study includes ethics in using information and information technology; the necessity of having information technology; Law electronic business law in Thai and international context ; copy right protection laws; privacy protection and data safety laws; responsibility of concerned person in the managing of information and information technology