การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1/2558
ผู้สอน

Dr. Rohani Jeharsae

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16384

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์ ทฤษฎี หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด และการใช้ตนเองเพื่อการบำบัด การพยาบาลผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยง มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาทางจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพจิต การบำบัดเบื้องต้น การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การฟื้นฟูสภาพจิต และการส่งต่อ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Concepts, theories and principles of holistically transcultural nursing for mental and psychiatric clients, therapeutic relationship, therapeutic used of self, nursing care of risky clients, mental health disturbance and psychiatric clients, nursing process in mental health and psychiatry, mental health prevention and promotion, basic therapy, continuing care, rehabilitation and referring, legal and ethical issues


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.