การช่วยฟื้นคืนชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพหรือCPR. ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ( intern) ,นักศึกษาแพทย์เวชปฎิบัติ ( exter) รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ