การช่วยฟื้นคืนชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ, นักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลตรัง