เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด

เกี่ยวกับชั้นเรียน
7041305 -1
เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร ยังไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต 3 (2-2-5)