เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด

คำอธิบายชั้นเรียน

7041305 -1
เทคโนโลยีโปรแกรมแบบเปิด
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร ยังไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต 3 (2-2-5)